Augusto Giani

Anno Rotariano 1987-1988
Presidente Augusto Giani